“เป็นปลื้ม” พุทธศาสนิกชน 48 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ ร่วมอุปสมบทรวม 4,836 รูป ถวายพระพรแด่  “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ให้หายจากพระอาการประชวร

วันที่ 9 ม.ค. 66  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคม ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดเมตตาประทานผ้าไตร 76 ไตร ให้กับจังหวัด จังหวัดละ 1 ไตร โดยเสด็จพระกุศลในโครงการฯ นี้ด้วย โดยเมื่อวานนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนองบัวลำภู ตรัง และจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ฯ  รวมจำนวน 396 รูป

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ใน 44 จังหวัด ทั่วประเทศ รวม 4,440 รูป ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ สมุทรปราการ สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ระยอง กาญจนบุรี เพชรบุรี สระบุรี เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย อุบลราชธานี อำนาจเจริญ พิจิตร เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง สตูล ยะลา และจังหวัดสงขลา โดยได้รับเมตตาจากเจ้าคณะภาค และเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานสงฆ์ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน ญาติมิตร และภาคีเครือข่าย ร่วมอนุโมทนาในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ

1.จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตร ในการบรรพชาอุปสมบท 109 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานสงฆ์ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2.จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 102 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี คณะสงฆ์ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นิสิต พ่อค้า สมาคม สโมสร มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน และประชาชนในจังหวัดนครนายก ร่วมพิธี ซึ่งการจัดพิธีอุปสมบทจัดขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดอุดมธานี พระอารามหลวงพระอุโบสถ วัดดง และพระอุโบสถ วัดใหญ่ทักขิณาราม อำเภอเมืองนครนายก

3.จังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 101 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และญาติมิตร ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีฯ จัดขึ้นที่ ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกาญจนบุรี

4.จังหวัดระยอง พระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 104 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และมีพลานามัยแข็งแรง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก จัดขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดเนินพระ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง

5.จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธี ที่วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยเป็นการประกอบพิธีพร้อมกันทุกอำเภอ โดยอำเภอปางมะผ้า จัดพิธี ณ วัดแม่ละนา อำเภอปาย จัดพิธี ณ วัดแม่นาเติง อำเภอขุนยวม จัดพิธี ณ วัดโยธาราม อำเภอแม่ลาน้อย จัดพิธี ณ วัดแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย จัดพิธี ณ วัดชัยลาภ อำเภอแม่สะเรียง รวม 99 รูป

6.จังหวัดศรีสะเกษ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบท 114 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ

7.จังหวัดพิจิตร พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธี จัดขึ้นที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร

8.จังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชสุทธิกวี เจ้าคณะภาค 16 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี จัดพิธี ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

9.จังหวัดยะลา พระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลา เจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆาราม เป็นประธานสงฆ์ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมี ข้าราชการ ญาติมิตร พุทธศาสนิกชน และภาคีเครือข่าย ร่วมอนุโมทนาในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยประกอบพิธีบรรพชา ณ วัดนิโรธสังฆาราม และประกอบพิธีอุปสมบท ณ อุโบสถ วัดนิโรธสังฆาราม พระอุโบสถ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง และอุโบสถ วัดเวฬุวัน

“ในขณะนี้ มีจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่ทำการอุปสมบทแล้วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 และในวันที่ 9 มกราคม 2566 จำนวน 48 จังหวัด จำนวน 4,836 รูป โดยจะทำการอุปสมบทครบทุกจังหวัด ในวันที่ 16 มกราคม 2566 นี้ ซึ่งการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ของกระทรวงมหาดไทยใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นการร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความรักของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาบำเพ็ญกุศลน้อมถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ซึ่งทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตลอดจนประกอบศาสนกิจ เพื่อถวายพระกุศลถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันตลอดระยะเวลาการจัดโครงการฯ ของแต่ละจังหวัดต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply