พุทธอิสระโพสต์  “ลัทธิพุทธวจน” ถาม “ฝ่ายมั่นคง” จะจัดการอย่างไร??

วันที่ 29 สิงหาคม 65   นายสุวิทย์  ทองประเสริฐ หรือเดิม พระพุทธะอิสระ ได้ตอบคำถามในเฟชบุ๊ค “หลวงปู่พุทธะอิสระ”  เนื่องจากมีผู้ถามว่า “ลัทธิพุทธวจน”  มีคำสอนที่พยายามด้อยค่าพระไตรปิฎก หากขืนปล่อยเอาไว้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา หรือไม่  ซึ่งได้โพสต์ไว้ดังนี้

 มีผู้สอบถามมาว่า ลัทธิพุทธวจน มีคำสอนที่พยายามด้อยค่าพระไตรปิฎก กล่าวหาว่าไม่ถูกต้อง ด้อยค่าคำสั่งสอนของพระเถระไม่ใช้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอน

 สิ่งที่น่าห่วงคือ มีผู้คนหลงเชื่อจำนวนมากเกรงว่า หากขืนปล่อยเอาไว้จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา

 ตอบ

 คำสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎกที่มีต้นกำเนิดมาจากปฐมสังคายนา โดยมีพระมหากัสสปะเถระและพระอสีติมหาสาวกทั้ง ๕๐๐ เป็นผู้รวบรวมคำสอนที่องค์พระบรมศาสดาทรงตรัส

 แล้วมีการสืบทอดคำสั่งสอนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ๒ พันกว่าปี

 ทั้งยังมีการตรวจชำระเรียบเรียงร้อยกลองเป็นหมวดหมู่ถึง ๓ ปิฎกหรือสามตะกร้าใหญ่อันมี อภิธรรมปิฎก สุตันปิฎก และวินัยปิฎก รวมกันแล้วมีพุทธธรรมคำสอนถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์  โดยมีหลักการและเหตุผล ๓ ประการ คือ

 ๑. ป้องกันพวกอลัชชี

 ๒. ประกาศให้ทราบว่า พระศาสนายังดำรงอยู่ตราบเท่าที่พระธรรมวินัยยังมีผู้ศึกษา และถือปฏิบัติอยู่

 ๓. ป้องกันพวกอธรรมวาที อวินยวาที ที่มีพวกมากแล้วมีกำลังแสดงกิริยาวาจาเบียดเบียนพวกธรรมวาที วินยวาทีในอนาคต

แต่ ๒๕๖๕ ปี ผ่านมากลับมีมนุษย์ผู้เกิดมาไม่กี่ฤดูฝน บวชมาไม่กี่ปีมาอวดอ้างความรู้อันสูงส่งกล่าวตู่ว่า พระไตรปิฎกบกพร่อง (เหมือนกับพวกเจ้าลัทธิธรรมกาย) แล้วอวดอ้างตนเองว่า ความรู้ของตนถูกต้องกว่าพระไตรปิฎก

 เอาเป็นว่า จะลัทธิธรรมกายก็ดี จะเป็นลัทธิพุทธวจนก็ดี จะเป็นพุทธโธ หรือยุบหนอพองหนอก็ดี หรือแม้แต่จะเป็นพุทธะอิสระก็ดี

 หากมีคำสอนใดที่ทำให้ตัวกูใหญ่ ตัวกูโต ตัวกูดี ตัวกูมี นั้นไม่ใช้สิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส

 ส่วนที่ผู้ถามว่า คำสอนที่อวดอ้างอวดโอ่ว่า ตนมีคำสอนที่ถูกต้อง

 อันนี้ก็ต้องไปถามฝ่ายความมั่นคงว่า เขาจะจัดการอย่างไร และมีความเห็นเช่นไรบ้าง..

Leave a Reply