ยิ่งใหญ่!!.. ๔ ชาติพันธุ์ผนึกกำลังจัดสาธยายบารมี ๓๐ ทัศจากหนังสือ “ทศชาติ:ฉบับญาณวชิระ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  วานนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ มูลนิธิไทยทรงดำ ประเทศไทย จังหวัดนครปฐม  กลุ่มชาติพันธุ์ประเทศไทย ๔ ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ชาติพันธุ์ลาวครั่ง ชาติพันธุ์ลาวเวียง และชาติพันธุ์ลั๊วะ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการจัดให้มีพิธีสาธยายบารมี ๓๐ ทัศ จากหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ “ น้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  นอกจาก ๔ กลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวแล้ว ยังมีสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทย  และสมาคมทหารผ่านศึกประเทศไทย  เข้าร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ด้วย

สืบเนื่องจากที่รัฐบาลนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต  เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับ ญาณวชิระ ซึ่งเป็นเรื่องราวชาดกขณะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อบำเพ็ญพระบารมี ให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้าย   ซึ่งรัฐบาลได้แถลงข่าวไปแล้ว  เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ปรากฏในดวงหทัยของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาเป็นระยะเวลายาวนาน มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทรงดำ ตลอดจนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร จึงได้ถือโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ จัดทำโครงการ “ไทดำร่วมใจ เทิดไท้ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”  ด้วยการจัดกิจกรรมสาธยายบารมี ๓๐ ทัศ จากหนังสือทศชาติ  ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับ ญาณวชิระ เพื่อประมวลกุศลผลบุญทั้งหมด น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕

กิจกรรมดังกล่าว เริ่มด้วยขบวนกลุ่มชาติพันธุ์อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ ขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา และขบวนอัญเชิญพระไตรปิฎก คัมภีร์โบราณออกจากอุโบสถวัดลัฏฐิวนาราม (วัดไผ่คอกเนื้อ) เคลื่อนขบวนมาตามเส้นทางเข้าสู่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ไตดำ) ประเทศไทย

ในขณะที่ พระปัญญาวชิราภรณ์ ปรารภธรรมในบารมี ๑๐ ประการที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญ จากนั้น พระสงฆ์ทั้งปวง นำพุทธศาสนิกชนสาธยายบารมี ๓๐ ทัศ

นับเป็นเวลาระยะยาวนานที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้มีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อคนไทยทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่ง ที่พูดภาษาไทย คนไทยเรียกชนกลุ่มนี้ว่า  “ไทดำ” อพยพจากทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ผ่านมายังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว นิยมแต่งกายด้วยสีดำ จึงเรียก ไทยทรงดำ ตามลักษณะเครื่องแต่งกาย

ชาวไทยทรงดำที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีและ กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้ร่วมกันสร้างชาติและความเจริญให้กับประเทศไทยตลอดมา

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ก็เพื่อให้พี่น้องชาวไทยทรงดำ และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  อันจะเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชาวไทยทรงดำในการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ

 

Leave a Reply