“พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ”แม่ฮ่องสอน พระต้นแบบปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เฟซบุ๊กสวท.แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวว่า พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวเน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดหมอกจำแป่ ถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ฯ มาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้มีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ มากกว่า 20 ชนิด ไว้บริโภคในบริเวณวัดหมอกจำแป่ และยังได้แบ่งปัน แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เข้ามาเก็บผักสวนครัวที่ปลูกไว้ เพื่อนำไปประกอบอาหารในช่วงยามวิกฤต

Leave a Reply