ดูไว้!ประชาธิปไตยวิถีพุทธ เลือกตั้งนายกนิสิต’มจร’

วันนี้(30ม.ค.62) เวลา09.00-15.00 น. ที่ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน C มจร พระราชวรมุนี,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง มอบแนวปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งขอให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับฯ ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้อง เน้นให้นิสิตได้เรียนรู้และสร้างสมประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ร่วมประกาศเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีในความเป็นลูกศิษย์ มจร และวัฒนธรรมองค์กรนิสิตที่ดีงาม

การเลือกตั้งนายกองค์กรนิสิต ไม่ว่านิสิตจะเลือกกลุ่มไหนทั้ง3กลุ่มให้เป็นผู้นำนิสิตทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรนิสิต 6 ประการ คือ (1) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ของมหาวิทยาลัย และสถาบันอื่น (2) เพื่อส่งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตและปลูกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสถาบันร่วมกัน (4) เพื่อให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์และเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (4) เพื่อจัดทำวารสารและเอกสารทางวิชาการ (5)เพื่อสงเคราะห์และบริการนิสิต (6) เพื่อสนองงานตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

“หลังเปิดหีบให้นิสิตได้เลือกตั้งเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และปิดหีบเวลา 15.00 น. นิสิตคงจะได้ลุ้นและทราบกันว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้นำองค์กรนิสิต ทำหน้าที่แทนนิสิตของเรา ขออนุโมทนาการเลือกตั้งนายกนิสิต เป็นบรรยากาศการเลือกตั้งวิถีพุทธ ต้นแบบประชาธิปไตย ธรรมมาภิบาลตามพันธกิจ มจร” รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิตกล่าว

Leave a Reply