“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” เปิดกิจกรรม “วันวิสาขบูชา” มมร

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา ในกิจกรรมเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๗ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยมี พระเทพวัชรเมธี, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กล่าวถวายรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ภายใต้หัวข้อ “การดำรงชีวิตวิถีพุทธด้วยความไว้วางใจและสามัคคีในโลกยุคใหม่” (The Buddhist Way of Life with Trust and Harmony in a Modern World)

จากนั้น นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในประเด็น “การพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” และได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “มองโลกให้มีความสุขได้อย่างไรในโลกปัญญาประดิษฐ์ และ Big Data” โดย ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ABACUS digital ร่วมกับ ดร.ณัฐ เพชระบูรณิน หัวหน้าฝ่าย AI/ML และ Data Engineering ABACUS digital ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในกิจกรรมในครั้งนี้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือในการร่วมพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กับ ส่วนราชการ และภาคประชาชนในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อจะได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมศาสนาไปปฏิบัติได้เท่าทันต่อยุคสมัย และเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ร่วมกันสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปในภายภาคหน้า
เสร็จแล้ว ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานได้ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และ เจริญจิตตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยพร้อมเพรียงกัน

โดยในช่วงค่ำวันเดียวกัน พระเทพวัชรเมธี,  อธิการบดี มมร ได้เปิดโครงการจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม กิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง, สวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น, ปฏิบัติกรรมฐาน, เจริญจิตตภาวนา ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม สมาทานศีล ๘, ฟังบรรยายธรรม โดยพระเถราจารย์ด้านกรรมฐาน อาทิ พระอดุลธรรมเมธี วัดป่าบุญมา พระกิตติวิมลเมธี วัดบุปผาราม พระครูภาวนาวิมล วัดสระกระเทียม พระธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ยังเป็นการรำลึกถึงวันวิสาขบูชา อันเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันสอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ ทำให้องค์การสหประชาชาติ ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันสำคัญสากลของโลกที่ควรระลึกถึง ส่งผลให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านวิชาการและหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และนำไปพัฒนาในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป

Leave a Reply