เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ)  “จังหวัดเพชรบุรณ์” ปัง!! มีคนสมัคร 232 ราย พื้นที่ 727 ไร่

     วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา   นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ : Sufficiency Economy Development Zones) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่ราชพัสดุ โดยมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 30 ไร่

   จากนั้น นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ชี้แจงแนวทางโครงการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 1)กำหนดพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ 2) พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่เป้าหมาย/พื้นที่ปฏิบัติการ 3) บ่มเพาะพัฒนาบุคลากร 7 ภาคี คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน และเร่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ 4) สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 5) ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประจักษ์ผ่านการฝึกปฏิบัติร่วมในรูปแบบจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติ 6) ต่อยอดผลผลิตเพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกับภาคเอกชน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 7) จัดทำแพลตฟอร์มขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 8) สร้างนวัตกรรมจากฐานการวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดและธุรกิจในพื้นที่ และ 9) สร้างการรับรู้และจดจำ และการสื่อสารสังคมเชิงรุก การขับเคลื่อนในพื้นที่จะแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน/ตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ผ่านแนวทางระบบเกษตรสองขา “พอเพียง แบ่งปัน แข่งขันได้” โดยใช้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินการ ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมและภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามบริบทของพื้นที่ที่กำหนดร่วมกัน และส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มพื้นที่จัดเก็บคาร์บอนและความสมดุลของสิ่งแวดล้อม เป็นการนำการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกต่อไป

       ขณะนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ปี 2565 จำนวน 232 ราย พื้นที่ 727 ไร่ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการ วัด มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ที่อยู่ระหว่างการสำรวจความพร้อมของพื้นที่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเร่งดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบเอกสารให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งให้สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

Leave a Reply