ผู้แทนวัดพระธรรมกายยื่นหนังสือปธ.กมธ.ฯศาสนาฯยันไม่เกี่ยวกลุ่มพุทธ”อปพส.”

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะ กมธ. การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะรับยื่นหนังสือจากพระมหานพพร ปุญญชโย รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการปรากฏข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์การปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) และมีความพยายามนำเสนอสร้างภาพเชื่อมโยงให้เห็นว่าวัดพระธรรมกาย เข้าไปเป็น
กลุ่มเดียวกันมีแนวทางการเคลื่อนไหวและให้การสนับสนุนกลุ่ม อปพส.นั้น

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ วัดพระธรรมกายจึงได้ออกหนังสือชี้แจงประกาศให้สาธารณชนได้ทราบอย่างชัดเจนถึง 3 ครั้ง ว่าทางวัดไม่ได้มีส่วนเกี่ขวข้องกับเคลื่อนไหว มีความสัมพันธ์ หรือให้การสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด วัดพระธรรมกายเป็นองค์กรศาสนา อยู่ภายใต้การปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในการกำกับดูแลของมหาเถรสมาคม มีแนวทางในการเผยแผ่ตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ และสำรวมในพระปาฏิโมกข์ จึงอยากเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงมายังคณะกรรมาธิการฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการชี้แจงในครั้งนี้จะสร้างความชัดเจนที่ถูกต้องให้กับสาธารณชน กลุ่มองค์กรศาสนา และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานคณะกมธ. กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า จะนำนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกมธ. และได้ประสานไปยัง รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และฝ่ายความมั่นคง เพื่อให้ได้รับทราบและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

Leave a Reply