“ผู้นำชาวพุทธ” จับมือ “ผู้นำศาสนาคริสต์” จัดเสวนา “ความรักไม่เห็นแก่ตัว-ร่วมดูแลเยียวยาโลก”

วันที่ 14 พ.ย. 66  ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเสวนา  “ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัว ในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ” ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ โดยมี พระพรหมบัณฑิต อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระธรรมวชิรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองอธิการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พร้อมกับผู้บริหารระดับสูง สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ถวายการต้อนรับ

สมเด็จพระมหาธีราจารย์  ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า จากสถานการณ์โลกปัจจุบัน เราได้พบว่า มนุษยชาติกำลังเผชิญความทุกข์หรือปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ปัญหาความยากจน สิ่งแวดล้อม โลกร้อน และปัญหาภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ  ทั้งที่เกิดจากความเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ และที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เอง รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางศาสนา ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบแก่มวลมนุษยชาติเป็นอันมาก ภาพของคนจำนวนมากผู้อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ ประสบความทุกข์ยากลำบาก เดือดร้อนจากปัญหาต่าง ๆ ผ่านสื่อหลากหลาย สู่การรับรู้ของพวกเรามีอยู่ในแทบทุกพื้นที่  ในทางพระพุทธศาสนา กรุณา จัดเป็นคุณธรรมสำคัญยิ่ง ในทางพระพุทธศาสนาคำกว่ากรุณา หมายถึง ความสงสารที่เกิดขึ้น เพราะเห็นผู้อื่นหรือสัตว์อื่นประสบทุกข์ ทนไม่ได้ที่เห็นผู้อื่นหรือสัตว์อื่นประสบทุกข์ จิตใจของผู้มีความกรุณา เมื่อเห็นรับรู้ความทุกข์หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น เข้าไปขวนขวาย แบ่งเบาบรรเทาทุกข์ อยู่เฉยไม่ได้ เมื่อเห็นผู้อื่น หรือเพื่อนร่วมโลกประสบกับปัญหา อันนี้คือคุณสมบัติของผู้มีความกรุณา ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญของชาวพุทธ…”

ทางด้าน พระธรรมวชิรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กล่าวว่า  การจัดเสวนาเชิงวิชาการศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์คร้ังนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว สำหรับความเป็นมาของการจัดเสวนาครั้งนี้สืบเนื่องจาก สมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันติสำนักนครรัฐวาติกันและคณะจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัว ในการเสวนาเพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ” ซึ่งการเสวนาในคร้ังนี้ มีผู้ทรงวุฒิศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ร่วมทั้งถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เข้าร่วมเสวนา และมีผู้ร่วมประชุมครั้งนี้ประมาณ 400 รูป

 

สำหรับการจัดเสวนาเชิงวิชาการศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ครั้งนี้ มีการจัดเสวนาย่อยในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ความรักอย่างไม่เห็นแต่ตัว เพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ โดย มงซินญอร์ โกติธุวัทกุ เค อินดูนิล เจ. เลขาธิการสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา ,พระพรหมบัณฑิต อุปนายกสภา มจร ,เรื่องเล่าประสบการณ์คริสตศาสนา -พุทธศาสนา การเยียวยามนุษย์ที่บอบช้ำ การดูแลโลก เป็นต้น ซึ่งมีกำหนดการจัดงาน 2 วันคือระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุม มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply