องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพัดยศถวายแด่ “พระเทพวัชรบัณฑิต” อธิการบดี มจร

             วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 64 ) เวลา 14.00  น.   ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง ให้มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์1 พระครูสมุห์ 1พระครูใบฎีกา 1

            ปัจจุบันพระเทพวัชรบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยที่มีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 40 แห่ง ในต่างประเทศมากกว่า 6 แห่ง

 

Leave a Reply