มส.แต่งตั้ง “พระสังฆาธิการ” หลายตำแหน่ง

วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงลาการประชุม ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระธีรญาณมุณี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม หลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ดังนี้

๑. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่องการเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้
พระครูชัยสิทธิการโกศล (ณัฐพล ฐิตผโล) อายุ ๕๙ พรรษา ๓๕ วัดป่าสิทธิโกศล อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (ธรรมยุต)

๒. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่องการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้
– พระญาณสิทธาจารย์ (สัมภาส โกวิโท) อายุ ๗๙ พรรษา ๕๙ วัดกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต)
พระราชภาวนาวชิรคุณ (สุรศักดิ์ พนฺธมุตฺโต) อายุ ๘๐ พรรษา ๔๗ วัดเขาตาเงาะ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ (ธรรมยุต)
พระครูประสิทธิคณารักษ์ (ถนอม ญาณปาโล) อายุ ๘๐ พรรษา ๔๑ วัดแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต)
พระครูสุทธิธรรมสังวร (เชาวรัตน์ กมฺมสุทฺโธ) อายุ ๖๙ พรรษา ๔๙ วัดท่าวังหิน อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร (ธรรมยุต)
พระครูวิริยธรรมนิเทศก์ (ไพรเวช ชิปฺปาภิญโญ) อายุ ๖๑ พรรษา ๓๕ วัดป่าวิริยะพล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกศรีสุพรรณ – เต่างอย (ธรรมยุต)
พระครูอาทรธรรมาภิรักษ์ (เดช กิตฺติโสภโณ) อายุ ๕๗ พรรษา ๓๖ วัดขัวสูง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส – คำตากล้า (ธรรมยุต)
– พระครูปิยคุณากร (สมบัติ ธมฺมทฺธโช) อายุ ๗๒ พรรษา ๕๓ วัดปรีดาราม อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระครูพิศาลธรรมวาที (เกรียงศักดิ์ ผาสุกธมฺโม) อายุ ๗๐ พรรษา ๔๗ วัดบางปิดบน อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแหลมงอบ
พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล) อายุ ๘๒ พรรษา ๖๓ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะภาค ๑๓
พระโบราณพิทักษ์ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร) อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ วัดลุ่ม พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะภาค ๑๓
พระมงคลวัชรวิสุทธิ์ (หลุ่ม ฐิตนาโค) อายุ ๙๓ พรรษา ๗๑ วัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะภาค ๑๓
– พระครูโกวิทธรรมโสภณ (ศรีผ่อง โกวิโท) อายุ ๗๒ พรรษา ๕๒ วัดร้องเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแหย่ง
พระครูวิบูลกัลยาณกิตติ์ (อุดม กลฺยาโณ) อายุ ๖๖ พรรษา ๔๖ วัดบนนา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเคิ่ง เขต ๒

๓..มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่องการขออนุมัติเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด ดังนี้
– รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง
– รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง
– รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต) เพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง
– รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง
– รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply