พระเทพรัตนมุนี รก.วัดสระเกศ ลาออกจาก “รองปธ.พระธรรมทูตต่างประเทศ” สัญญาณชัดการเมืองสงฆ์แรง!!

          1 พ.ค. 64  เพจ “พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย” ได้โพสต์ ข้อความว่า  เรื่อง ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานกำกับพระธรรมทูตต่างประเทศ  มติมหาเถรสมาคม9/2564    พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย ป.ธ.7 ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ รักษาการเจ้าคณะภาค 12รักษาการเจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม รองประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ขอลาออกจากตำแหน่ง “รองประธานกำกับพระธรรมทูตต่างประเทศ” มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2564  เป็นต้นไป

            สำหรับ “พระเทพรัตนมุนี” ถือว่า เป็นพระสุปฎิปันโนรูปหนึ่งในคณะสงฆ์ไทย เป็นพระเจรจาน้อย สมถะ คาดว่า การลาออกจากรองประธานกำกับพระธรรมทูตต่างประเทศ มีผลกระทบจากที่พระเทพรัตนมุนี มีภาพปรากฏ ตอนที่อดีตพระพรหมสิทธิและพระเถระอีก 4 รูป ประกอบพิธีครองผ้าไตรจีวร ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ จนกระทั้งมหาเถรสมาคม มีมติว่า การกลับคืนครองผ้าไตรจีวรพระเถระ 5 รูปของวัดสระเกศ ผิดกฎหมาย

            สถานการณ์คณะสงฆ์ตอนนี้แหล่งข่าว อดีตเปรียญธรรม 9 ประโยคท่านหนึ่ง เปิดเผยว่า  “ปัจจุบันในมหาเถรสมาคมมีการเมืองทั้งจากภายนอกและภายในเข้ามาวุ่นวาย มุ่งทำลายกันเองจนพัง ในอดีตเราพูดถึงภัยศาสนาอื่น แต่ปัจจุบันมีพระเถระหลายรูปเมื่อมีตำแหน่งและสมณศักดิ์สูง “จิตความเป็นฆราวาส” ครอบงำ หลักธรรม หลักพระวินัย ที่เป็นเกราะป้องกันของคณะสงฆ์ก็พลอยถูกทำลายไปด้วย หมายความว่า ตัวพระสงฆ์นั่นแหละสนองกิเลสตัวเองจนทำลายศาสนาตัวเอง  อนาคตคณะสงฆ์จะอยู่กันลำบาก เมื่อกฎหมาย มาครอบงำพระวินัย

            และทั้งปัจจุบันพระผู้ใหญ่ฝั่งมหานิกาย ที่มีบารมีเป็นหลักให้กับคณะสงฆ์ไม่มีเหมือนกับในอดีต  การเมืองเป็นอย่างไร ตอนนี้คณะสงฆ์ก็เจริญรอยตามนั้น”..อดีตเปรียญธรรม 9 ประโยคกล่าว

Leave a Reply