“เอนก”ตั้งพระพรหมบัณฑิตที่ปรึกษาอนุกก. พิจารณาเกณฑ์ตำแหน่งวิชาการ เน้นผลงานชุมชนไม่เน้นตำราหรืองานวิจัย

วันที่ 28 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธาน ก.พ.อ. ลงนามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งศาสตาจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่อาศัยงานตำราหรืองานวิจัย โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (ป.ธ.9, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นที่ปรึกษา มีศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานอนุกรรมการ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย โดยประกาศในวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่ใช้ตำราหรืองานวิจัย แต่ใช้ผลงานที่ทำให้แก่พื้นที่หรือชุมชน หรือใช้ผลงานในการนำหลักศาสนาและปรัชญามาชี้นำวิชาการหรือชีวิตในทางโลก หรือใช้ผลงานศิลปะ หรืองานสร้างสรรค์มาแทน

Leave a Reply