พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปประจำชาติจาก 13 ประเทศ

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปประจำชาติจาก 13 ประเทศ ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวไว้ที่ท้องพิธีสนามหลวง เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

 

วันที่ 29 ธ.ค.61 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปประจำชาติจาก 13 ประเทศ ตั้งแต่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน เพื่อประดิษฐานเป็นการชั่วคราวไว้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานพิธีเจริญชัยยมงคลคาถา

เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมได้บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ 20 หน่วยงาน จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุขและความปรองดอง เสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่

Leave a Reply