“เทวัญ”ร่วมรับ 171 คณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมเดินทางกลับจากอินเดีย

วันที่ 24 เม.ย.2563 เวลา 17.00 น. ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอกปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะชาวไทย จำนวน 171 ราย ประกอบด้วย พระสงฆ์ 104 รูป แม่ชี 11 คน และผู้ปฏิบัติธรรม 56 คน เดินทางกลับจากประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD9123

ก่อนผู้โดยสาร 171 ราย เดินทางมาถึง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้ติดตามกระบวนการเตรียมการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสาร ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งบริหารงานโดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) บูรณาการความร่วมมือหลายฝ่าย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน ซึ่งคณะสงฆ์และผู้โดยสารทุกท่านต้องผ่านกระบวนการตามมาตรฐานที่ศูนย์ EOC กำหนด จากนั้นจะมีการลำเลียงผู้โดยสารไปยังพื้นที่ State Quarantine ต่อไป

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมอบหมาย มีภารกิจในการอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง ในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่ผ่านเข้ามาคัดกรองตามระบบ ตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงสาธารณสุข​ วางแผนระบบความคุม ติดตาม การเคลื่อนย้าย การระวังป้องกัน การรวบรวมและคัดแยกผู้เดินทางขึ้นยานพาหนะไปส่งยังสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการของรัฐ รวมถึงการประสานงานและประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้เดินทางและ ประชาชน การป้องปราม ยับยั้งการก่อเหตุ รวมทั้งปฏิบัติการตอบโต้ สถานการณ์เมื่อจำเป็น รวมถึงการปฏิบัติการอื่น ๆ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมที่เดินทางมาครั้งนี้ จะต้องเข้ากระบวนการ State Quarantine ตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งได้จัดพื้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดระยะเวลา 14 วัน โดยจะได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

Leave a Reply