ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต “มจร” ถวายเครื่องครัวทำภัตตาหาร ถวายพระ-เณรเรียนบาลีวัดโมลี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ. ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำวัตถุดิบ พืช ผัก เครื่องปรุง ประกอบด้วย มะละกอ มัน แตง ถั่ว เป็นต้น ถวายแด่วัดโมลีโลกยาราม ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 5 ในการน้อมนำมาถวายและได้ปวารณาจะน้อมนำมาถวายทุกๆ เดือนหรือทุกๆ โอกาสเพื่อไว้สำหรับไปประกอบอาหาร ถวายเป็นภัตตาหาร เช้า-เพล แก่พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม และพระเณรอาคันตุกะ ที่เดินทางมาเรียนที่วัดโมลีแห่งนี้ ช่วงบรรยากาศก่อนถึงวัดอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ประจำปี 2563

วัดโมลีโลกยารามเป็นสำนักเรียนภาษาบาลีที่มีพระภิกษุ สามเณร จำวัดและเรียนอยู่ประมาณ 400 รูป และเป็นสำนักเรียนที่มีผู้สอบได้จากสถิติผลการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี 2563 มาเป็นอันดับหนึ่ง 256 รูป พระภิกษุ สามเณรรูปใดที่สอบป.ธ.3 ได้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือหากสอบ ป.ธ.9 ได้สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง คือ มจร และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) ได้

Leave a Reply