“มจร”เปิดอบรมวิชาครูวิปัสสนา สอนกรรมฐานนิสิตประจำปี2563

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาครูวิปัสสนาสำหรับพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานนิสิตประจำปี2563 บรรยายพิเศษเรื่อง พระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานนิสิต โดยมีระเทพวิสุทธิมุนี วิ.ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถาบันวิปัสสนาธุระถวายการตัอนรับ และในการนี้มีพระศรีสิทธิมุนี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการและมีพระวิปัสสนาจารย์เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 รูป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพระวิปัสสนาจารย์ในการสอนนิสิตประจำปีระหว่างวันที่ 16-27 ธันวาคม 2563

Leave a Reply