สมเด็จพระวันรัต “มูลนิธิมหากุฎฯ” บริจาคเงิน 10 ล้านบาท สู้ภัยโควิด -19

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนองค์กรที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณในองค์สถาปนาของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการก่อตั้งมูลนิธิ กอปรกับสถานการณ์วิกฤตทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอสืบสานพระเจตนารมณ์ขององค์สถาปนา ขอบริจาคทุนทรัพย์ให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ องค์สถาปนามูลนิธิพระองค์นั้น

โดยมี นายสด แดงเอียด กรรมการที่ปรึกษามูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนขององค์กรเข้ารับประทานทุน ดังนี้

๑. สภากาชาดไทย โดย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๒. โรงพยาบาลศิริราช โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๓. โรงพยาบาลสงฆ์ โดย นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๔. โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

๕. โรงพยาบาลกลาง โดย นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๖. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิระพงษ์ อังคะรา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

Leave a Reply