พระมหาโพธิวงศาจารย์เตือน’พระวิทยากร’ งดวิจารณ์การเมือง-สถาบัน

วันที่ 10 มิ.ย.2562 นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่วัดยานนาวา กรุงเทพมหานครความว่า พระธรรมวิทยากร เป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการอบรมส่งเสริมสมรรถนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง กรมการศาสนา (ศน.) จึงร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย จัดอบรมพระธรรมวิทยากร จำนวน 200 รูปจากทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นพระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านบทบาทในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จริยาวัตรพระสงฆ์ การเพิ่มสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในยุคดิจิทัล การดำเนินการด้านศาสนพิธี

รวมถึงการฝึกปฏิบัติเรียนรู้เทคนิคโดยสื่อสร้างสรรค์ จิตวิทยาวัยรุ่น และมารยาทไทยสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงการอบรมคุณธรรมและการบริหารจัดการค่ายคุณธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ศน. จะขึ้นทะเบียนพระธรรมวิทยากร เพื่อสร้างแกนนำและเครือข่ายพระธรรมวิทยากร ประสานการทำงานให้เกิดความร่วมมือในโครงการอบรมค่ายคุณธรรมแต่ละจังหวัดในการดำเนินงานส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนต่อไป

นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า ศน.มีความคาดหวังในการดำเนินงานส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระธรรมวิทยากร ซึ่งจะต้องมีความรู้เท่าทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์งานวิชาการ จัดกิจกรรมทางศาสนาในศาสนสถานและสถานศึกษาเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยน การแสดงความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน อีกทั้งต้องเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือของประชาชนให้มีส่วนร่วมเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้กับคนในสังคมและช่วยสร้างสังคมให้สงบสุข

พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม กล่าวว่า พระสงฆ์ในประเทศไทยที่มีความสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนามีอยู่จำกัด ยิ่งต่างจังหวัดยิ่งน้อยมาก แต่โครงการทางพระพุทธศาสนามีมาก ทำให้พระสงฆ์แต่ละรูปรับงานหลายรูปแบบ ทั้งเป็นพระวิทยากร พระธรรมทูต ครูสอนพระพุทธศาสนา ดังนั้น การส่งเสริมสมรรถนะพระนักแผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก

“สิ่งที่จะต้องระวังและขอฝากไว้ คือ คำพูด ของพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ อย่าแสดงความโดดเด่น เก่งกล้า พูดจากระทบกระเทียบการเมืองและสถาบันหรือให้ความคิดเห็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเผยแพร่ในโซเชียล ซึ่งพระรุ่นใหม่ที่หัวรุนแรง ขาดสติ ขาดความคิดที่รอบคอบ แสดงความเห็น ไม่ถูกกาละเทศะมีมาก จะส่งผลกระทบเสียหาย นับเป็นเรื่องอันตรายที่สุด เท่ากับฆ่าตัวตาย ดังนั้น บทบาทพระสงฆ์แม้รู้จริงควรเก็บไว้ เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าดีที่สุด” พระมหาโพธิวงศาจารย์ ระบุ

Leave a Reply