สมเด็จพระสังฆราช ประทานโอวาทแก่ “บัณฑิต มจร” เตือนสติ สังคมปัจจุบัน ไม่รู้รอ แสวงหาทางลัดด้วยวิธีการ “ทุจริตหรือพิธีกรรมไร้สาระ”

วันที่ 10 ธันวาคม 2566 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

“ผู้สำเร็จการศึกษาทุกรูปทุกคน คงตระหนักแล้วว่า ความสำเร็จในชีวิตแต่ละขั้น จำเป็นต้องอาศัย ‘ความเพียร’ เป็นคุณธรรมสำคัญ ที่เสริมส่งให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์สมความปรารถนา ในขณะที่ผู้คนจำนวนมากในสังคมปัจจุบัน มักขาดความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล มีนิสัยใจเร็วด่วนได้ ไม่รู้จักรอ และแสวงหาทางลัดเพื่อให้ได้ผลที่ตนประสงค์ ด้วยวิธีการทุจริต หรืออาศัยพิธีกรรมไร้สาระต่างๆ ทั้งนี้เพราะขาดความมั่นใจแน่วแน่ในหลักกรรม

ท่านทั้งหลายผู้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต จึงมีหน้าที่สั่งสมอบรมตน ตลอดจนโน้มน้าวทัศนะของผู้คนในสังคม ให้มีศรัทธามั่นคงในเหตุและผลของการกระทำ ให้ตระหนักแน่แก่ใจว่าทุกข์ โทมนัส หรือภาวะไม่พึงประสงค์ทั้งปวงชีวิต ย่อมไม่อาจจะล่วงพ้นไปได้ หากขาดความวิริยอุตสาหะ ในอันที่อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของตน จนกระทั่งเกิดสติ และปัญญาซึ่งจักนำพาความพ้นทุกข์ ให้บังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า ‘วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ.’ ที่แปลว่า ’คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร’ ทุกประการ”

 

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( มจร ) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2430 ซึ่งปัจจุบันได้จัดการศึกษามาถึง 136 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และคฤหัสถ์ เมื่อปี

 

พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ขึ้นโดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. 2562 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

โดยปีนี้ มจร จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566 ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2566  มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งพระสังฆาธิการ ภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์ ทุกระดับชั้น จำนวนทั้งสิ้น 4,628 รูป/คน และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้มีการมอบถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 74 รูป/คน เข็มเกียรติคุณ 43 รูป/คน ซึ่งมีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ..

Leave a Reply