เป็นขวัญกำลังใจกรณีเรือหลวงสุโขทัย! มส.ประกาศให้คณะสงฆ์ทุกวัดสวดพระพุทธมนต์

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ออกประกาศเรื่อง ให้คณะสงฆ์ทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

ตามที่ เกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัย แห่งราชนาวีไทยอับปาง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช๒๕๖๕ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและยังสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความวิตกเสียขวัญ ความทราบแล้ว นั้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศแก่ผู้เสียชีวิต และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อำนวยสวัสดิมงคลแด่ราชนาวีไทยและราชอาณาจักรไทย เป็นกรณีพิเศษ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในเวลาตามที่แต่ละวัดพิจารณากำหนด

Leave a Reply