ผู้ว่าฯเชียงใหม่ร่วมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดขันแก้ว ผลงานเด่นเล็งยกเป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่วัดขันแก้ว บ้านหารแก้ว ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 นำโดย พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะภาค 7 รองประธานอำนวยการโครงการฯ พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม เจ้าคณะภาค 14 ประธานกรรมการบริหารกลางโครงการฯ พระเทพปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ รองเจ้าคณะภาค 4 รองประธานกรรมการบริหารกลางโครงการฯ พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย เจ้าคณะจ.ลำพูน ประธานกรรมการโครงการฯ หนเหนือ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 วัดขันแก้ว เพื่อประเมินให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบต่อไป

ทั้งนี้คณะกรรมการโครงการฯได้ชื่นชมนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้วย ว่า นายนิรัตน์ นับเป็นผู้ว่าฯ คนแรกที่ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

พระธรรมวชิรานุวัตร กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อมาให้กำลังใจคณะสงฆ์ที่ดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งหลังจากนี้หมู่บ้านรักษาศีล 5 จะมีการดำเนินการร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ ตามนโยบายของ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมส. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานอำนวยการโครงการฯ ซึ่งในเร็วๆนี้จะมีการประชุมสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกัน

นายจักราวุธ กันมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลหารแก้ว กล่าวว่า วัดขันแก้วมีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่มีความโดดเด่น โดยขับเคลื่อนตามแนวทาง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มีองค์กปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน มีการดำเนินงานส่งเสริมศีล 5 เพื่อให้ประชาชนได้อยู่ในกรอบกติกาของชุมชน ไม่ขัดต่อศีลธรรม ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ และประสานความร่วมมือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำลบลหารแก้ว ในการออกตรวจพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน มีการแต่งตั้ง คณะทำงานช่วยเหลือโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหารแก้ว (ออมวันละบาท) โครงการกองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย มีการดำเนินการกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา งานบุญปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมประจำตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม สาขาวัดอรัญญวาส เชียงใหม่ แห่งที่ 17 มีการดำเนินการกิจกรรมวิถีพุทธส่งเสริมโรงเรียนการรักษาศีล 5 โรงเรียนสุจริต ทั้งมีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ชุมชน ประเพณีสรงน้ำพระธาตุประเพณีตานหลังหิงไฟพระเจ้า มีการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปัญธ์รักษณษณ์(กาแฟล่าณายร์) โคมไฟ ปั้นหม้อ เป็นต้น

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กพระครูสมุห์ศุภโชค โพธิสาโร

Leave a Reply