ที่มาของคำว่า “ไม่เชื่อผู้ใหญ่แล้วจะปกครองกันยังไง”

วันที่ 21 ธันวาคม 2564   กระแสต่อต้านการถอดเจ้าคุณบัวศรีหรือ พระเทพสารเมธี ออกจากเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ก็ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเฟซบุ๊กของ พระครูโสภณธรรมอุดม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุทธคุณ และเป็นเจ้าคณะอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ได้โพสต์เล่าเบื้องหลังคำที่มา “ไม่เชื่อผู้ใหญ่แล้วจะปกครองกันยังไง”  ความว่า

“นิคหกรรมคำว่าอุกเขปนียกรรม”  อุกเขปนียกรรม กรรมอันสงฆ์พึงทำแก่ภิกษุอันจะพึงยกเสีย เอาให้เข้าใจง่ายๆ

หมายถึง วิธีการลงโทษที่สงฆ์กระทำแก่ผู้ต้องอาบัติแล้วไม่ให้มีสิทธิ์เสมอกับภิกษุทั้งหลาย ถูกตัดสิทธิ์ภิกษุชั่วคราว

     ภิกษุรูปใดถูกสงฆ์ทำอุกเขปนียกรรมก็เสียความเป็นปกตัตถะไปคือจะมาเข้าร่วมหัตถบาสหรือทำสังฆกรรมกับสงฆ์ไม่ได้เลยเด็ดขาด เช่น การลงพระปาฏิโมกข์การอุปสมบท เป็นต้น

     ลักษณะความผิดของภิกษุที่ถูกลงนิคหกรรมเป็นอุกเขปนียกรรม ฐานไม่เห็นอาบัติ คือ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร ๑ อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ ด้วยการคลุกคลีอันไม่สมควร ๑

    อันนี้อธิบายให้เห็นและเจ้าใจง่ายส่วนอยากจะทราบละเอียดลึกซึ้งก็ต้องไปศึกษาในหนังสือเรียนนักธรรมชั้นเอกในหมวดของพระวินัย

    @ ทำไมหลวงพ่อจันมี อนาลโย จึงต้องอุทธรณ์คำสั่งอุกเขปนียกรรม ?

    เมื่อเราท่านได้ทราบความหมายของคำว่าอุกเขปนียกรรมนั้นหมายถึงอะไรต่อให้ไม่ใช่อาบัติหนักอะไรมากมายแต่นั้นก็หมายถึงความเศร้าหมองของศีลจารวัตรอันดีงามของผู้ประพฤติปฏิบัติ ยิ่งโดยเฉพาะหลวงพ่อจันมี อนาลโย ท่านก็เป็นพระเถระที่มีศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือเป็นจำนวนมาก

   @ เมื่อมีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปถึงพระเทพสารเมธี อดีตรักษาการเจ้าคณะภาค๘ (ธรรมยุต)

     พระเทพสารเมธี จึงได้แต่งตั้งคณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์เพื่อพิจารณาชั้นอุทธรณ์คำวินิจฉัยชั้นต้นของผู้พิจารณาชั้นต้น จังหวัดหนองคาย(ธรรมยุต) ประชุมเมื่อวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติดังนี้

1.ให้ยกฟ้องหลวงพ่อจันมี อนาลโย จากข้อหาดังกล่าว

2.คำวินิจฉัยชั้นต้นของผู้พิจารณาชั้นต้น จังหวัดหนองคาย(ธรรมยุต)ในส่วนของอุกเขปนียกรรมไม่ถูกต้องตามหลักพระวินัย จึงไม่มีผลทางพระธรรมวินัย

3.ให้ยกเลิกคำสั่งลงโทษ หลวงพ่อจันมี อนาลโย

4.ให้คืนตำแหน่งเจ้าอาวาสให้ หลวงพ่อจันมี อนาลโย เช่นเดิม

5.ห้ยุติเรื่อง

    สรุป: หลวงพ่อจันมี อนาลโย เป็นพระผู้บริสุทธิ์ในพระธรรมวินัย

นี่จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า  “ไม่เชื่อผู้ใหญ่แล้วจะปกครองกันยังไง”  เมื่อครั้งท่านพระอาจารย์เล็กนำเรื่องร้องเรียนอธิกรณ์หลวงพ่อจันมี อนาลโย ไปแจ้งต่อ สมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต

 #น้ำผึ้งหยดเดียวทำให้ไฟลามทุ่งพาลให้ฟ้าผ่าลงที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกต่างหาก ต่อภาค3

   พระครูโสภณธรรมอุดม      21 ธ.ค. 64

Leave a Reply