นักวิจัยพุทธศาสตร์’มจร’และนักวิทยาศาสตร์ม.แม่ฟ้าหลวงจับมือประเมินคลื่นไฟฟ้าสมอง

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ร่วมประชุมหารือการพัฒนาเครือข่ายวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กับกลุ่มวิจัยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมด้านสมอง สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร และคณะ เป็นผู้แทน ผลจากการประชุมเบื้องต้นมีความเห็นร่วมกันว่าจะร่วมกันพัฒนาเครือข่ายวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในระดับส่วนงานย่อย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมของคนไทย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและแผนการศึกษาชาติ

พร้อมกันนี้พระปลัดสรวิชญ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิจัย ด้านการประเมินคลื่นไฟฟ้าสมอง สำหรับการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความสามารถและทักษะในการตรวจวัดคลื่นสมองเพื่อปฏิบัติการวิจัยได้อย่างถูกต้อง เป็นการเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีการตรวจวัดคลื่นสมองเพื่อปฏิบัติการวิจัย เพื่อรองรับงานวิจัยในการตรวจวัดคลื่นสมองเพื่อปฏิบัติการวิจัยได้ตามมาตรฐานสร้างเจตคติที่ดีในการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อปฏิบัติการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้ผู้เกี่ยวข้องได้ ขระเดียวกันในเวลา

“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการตรวจประเมินคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อการปฏิบัติงานวิจัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมอบรมยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจประเมินคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อการปฏิบัติงานวิจัย สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างบุคคล และองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาด้านการตรวจประเมินคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”  พระปลัดสรวิชญ์ กล่าว

Leave a Reply