“ยธ.ศรีสะเกษ- IBSC และหลักสูตรสันติศึกษา มจร” จับอบรม กม.ไกล่เกลี่ย แก่ “พระสงฆ์-ผู้นำท้องถิ่น-ผู้นำท้องที่-ปชช.” พื้นที่อีสานใต้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ศ.ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร เปิดเผยว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกฏหมายแก่ผู้ไกล่เกลี่ย รวมถึงพัฒนาและฝึกอบรมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พร้อมทั้งผู้นำศาสนา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 2562

“หลังจากนั้น จะนำไปสู่การตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยในพื้นที่อีสานใต้ ครอบคลุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี และนำผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนแล้วไปประจำ ณ ศูนย์ต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่คู่ความต่อไป” พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ กล่าวและว่า

ทั้งนี้กฏหมายคือหนึ่งในเครื่องมือที่จะหยิบยื่นสันติภาพแก่ชุมชน ในขณะเดียวกัน กฏหมายจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้ “บวร” บ้าน วัด และราชการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการนำมิติทางกฏหมายไปเสริมสร้างชุมชนสันติสุขต่อไป

Leave a Reply