ด่วน!! มส.ปลด จจ.ปทุมธานี ตั้ง “เจ้าคุณบุญชิต”คุม “เมืองหลวง”

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายงานว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้ (๓๐ก.ย.) ได้มีมติ ถอดถอนพระสังฆาธิการจำนวน ๓ รูป คือ ๑. พระราชปริยัติสุนทร ออกจากตำแหน่ง จจ.ฉะเชิงเทรา ๒. ถอดถอน พระธรรมรัตนาภรณ์ ออกจากตำแหน่ จจ.ปทุมธานี ๓. ถอดถอน พระเทพสารเมธี จจ.กาฬสินธุ์ ออกจากตำแหน่ง จจ.กาฬสินธุ์ พร้อมแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน ๓ รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ทดแทน ดังนี้ ๑. พระราชภาวนาภิธาน จจ.ฉะเชิงเทรา ๒. พระราชสุทธิธรรมาจารย์ จจ.ปทุมธานี ๓. พระครูสุทธิญาณโสภณ จจ.กาฬสินธุ์ คณะสงฆ์ภาค ๑๒ – ๑๓ (ธรรมยุต)และได้แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต(ธ.) ดังนี้

๑. พระวินัยโมลี จจ.นครราชสีมา (ธ)
๒. พระครูเมตตาภิรม จจ.ภูเก็ต
๓. พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์ จจ.จันทบุรี (ธ)
๔. พระราชศาสนาภิบาล จจ.น่าน
๕. พระราชชัยสิทธิสุนทร จจ.ชัยภูมิ

๖. พระธรรมวชิรมุนี วิ. จจ.กรุงเทพฯ
๗. พระประสิทธิศีลคุณ จจ.ตาก
๘. พระโสภณคุณาธาร จจ.นราธิวาส
๙. พระปริยัติสารสุธี จจ.พระนครศรีอยุธยา (ธ)
๑๐. พระปัญญาวิสุทธิโมลี จจ.ลพบุรี (ธ)

๑๑. พระสิงหคณาจารย์ จจ.สิงห์บุรี (ธ)
๑๒. พระครูวิจิตรธรรมคุณ จจ.นครสวรรค์ (ธ)
๑๓. พระครูโสภณวัชรคุณ จจ.เพชรบูรณ์ (ธ)
๑๔. พระครูปัญญาสัตติคุณ จจ.กำแพงเพชร-พิจิตร (ธ)
๑๕. พระครูวิสุทธิศีลคุณ จจ.ลำปาง-แพร่ (ธ)

๑๖. พระครูประโชติธรรมคุณ จจ.บึงกาฬ (ธ)
๑๗. พระประชาธรรมนาถ จจ.ฉะเชิงเทรา (ธ)
๑๘. พระโสภณคณาภรณ์ จจ.ชลบุรี (ธ)
๑๙. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมจริยคุณ จจ.นครปฐม-สุพรรณบุรี (ธ)
๒๐. พระครูวินิจสมณการ จจ.เพชรบุรี (ธ)

๒๑. พระครูสิริธรรมาภิรัต จจ.นครศรีธรรมราช (ธ)
๒๒. พระครูบุญสารโสภิต จจ.ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ)
๒๓. พระครูพินิจสมณการ จจ.ปัตตานี
๒๔. พระราชรัตนวิสุทธิ์ จจ.ประจวบคีรีขันธ์
๒๕. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ จจ.สุพรรณบุรี
๒๖. พระราชวชิรเมธี จจ.กำแพงเพชร
๒๗. พระพุทธิญาณมุนี จจ.เชียงราย
๒๘. พระสิริคณาจารย์ จจ.นครศรีธรรมราช
๒๙. พระราชสิริวัฒน์ จจ.นครพนม
๓๐. พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ จจ.ศรีสะเกษ

          วันนี้ที่ประชุมมหาเถรสมาคมส่วนใหญ่เห็นชอบการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุต คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายมีจำนวนน้อย ส่วนรายละเอียดการถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด คงต้องรอการชี้แจงจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมูลเหตุเกิดจากอะไร แต่มีการคาดการว่า กรณีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีน่าจะเข้าเกี่ยวข้องกับคดีวัดใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี ส่วนคณะจังหวัดฉะเชิงเทราคงเป็นเรื่องเดิมภายในวัดหลวงพ่อโสธร  และเป็นที่น่าสังเกตว่า กรณีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ก่อนหน้านี้มีข่าวเกี่ยวซุบซิบ..ก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งเช่นเดียวกัน..

Leave a Reply