ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 25

วันที่ 22 ก.พ.2562 พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้อง 208 มจร วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 25 หลังจากคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 25 ถวายเป็นพระราชกุศลประจำปี พ.ศ.2562 ได้ประกาศผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 118 รูป ซึ่งสามารถติดตามได้ที่ http://www.odc.mcu.ac.th/?p=9538

Leave a Reply