“ พระธรรมทูตยุโรป” ร้อง กมธ.ศาสนา ขอหนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุ 10 ปี ตามสิทธิพื้นฐานในรัฐธรรมนูญ

วันที่ 28 ก.ย. 65  พระวิมลศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป วัดศรีนครินทวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดำเนินการให้มีการออกหนังสือเดินทางประเภททั่วไปให้มีอายุ 10 ปี เหมือนสิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยได้รับตามกฎหมายอันเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไทย ดังมีความรายละเอียดว่า

ด้วยสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือดูแลและช่วยเหลือพระธรรมทูตไทยที่มาปฎิบัติศาสนกิจในทวีปยุโรป 27 ประเทศ มีวัดในความดูแล 120 วัด ซึ่งมีพระธรรมทูตมาปฎิบัติศาสนกิจ ทั้งประเภทที่ถือหนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางทั่วไป ทั้งประเภทที่มีวีซ่าถาวร และวีซ่าชั่วคราวว่า 450 รูป

สหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพระธรรมทูตที่ปฎิบัติศาสนกิจในทวีปยุโรป ประเภทที่ถือหนังสือหนังสือทางทั่วไป ว่า การดำเนินการเพื่อออกหนังสือหนังเดินทางประเภทดังกล่าว มีความยุ่งยาก มีหลายขั้นตอน บางรูปต้องกลับไปดำเนินการที่ประเทศไทย ซึ่งต้องขออนุญาตตั้งแต่เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด จนถึงเจ้าคณะภาค และกระบวนการต่าง ๆ ใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน จนทำให้สิทธิประโยชน์ทางวีซ่าที่จะพึงได้ในต่างประเทศเกิดปัญหาขึ้น รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพที่จะต้องไปติดต่อกับทางโรงพยาบาลในยุโรป ในประเทศที่ตนมีวัดตั้งอยู่ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติการโควิด -19 ที่ผ่านมา เกิดปัญหามากชัดเชนยิ่งขึ้น จึงร้องขอให้ ทางสภาพพระธรรมทูตไทยทวีปยุโรป ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ช่วยดำเนินการให้มีการออกหนังสือเดินทางประเภททั่วไปให้มีอายุ 10 ปี เหมือนสิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยได้รับตามกฎหมายอันเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญไทย

 

ปัจจุบัน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.)

“แหล่งข่าว” จากคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร คนหนึ่งเปิดเผยว่า ตอนนี้ทางคณะกรรมาธิการศาสนา ฯ ได้รับหนังสือของประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเรียบร้อยแล้ว คาดว่าอีก 2 สัปดาห์ทางคณะกรรมาธิการจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหาทางออกร่วมกัน ทั้ง กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานพุทธฯ, ศตภ.หรือแม้กระทั้งสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มาปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกด้วยกัน พระธรรมทูตไทยความจริงทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและประเทศไทย มาก ทนลำบากไปเผยแผ่ศาสนาในต่างแดน เป็นที่พึ่งให้กับคนไทยที่อยู่ต่างแดน รวมทั้งวัดบางแห่งเป็นศูนย์กลางให้กับคนไทยในการพบปะและทำกิจกรรมร่วมกันทั้งด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม เท่าที่ทราบท่านเดือดร้อนจริง ๆ โดยเฉพาะการขอหนังสือเดินทางของคณะสงฆ์ไทยขั้นตอนเยอะ ใช้เวลานาน เคยมีข่าวเจ้าคณะบางรูปไม่พอใจไม่ยอมเซ็นต์ให้ก็มี เรื่องนี้คณะสงฆ์ต้องปฎิรูปใหม่ เพื่อให้พระสงฆ์ไทยเดินทางไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้น อย่ากลัวจนเกินควร!!

Leave a Reply