“สตรีระยอง สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

จังหวัดระยองร่วมกับแม่บ้านมหาดไทยระยอง จัดงานแสดงแบบผ้าไทย สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย น้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จังหวัดระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ร่วมเป็นประธานเปิดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ภายใต้แนวคิด “สตรีระยอง สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมี นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง คณะกรรมการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จังหวัดระยอง คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมในงาน

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองได้นำแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาสู่การขับเคลื่อนและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยการจูงใจให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่หันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันและทุกโอกาส เป็นการส่งเสริมให้ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทย ได้ผลิตชิ้นงานที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของไทยที่สืบสานมาจากบรรพบุรุษผสมผสานกับหลักวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่ ออกแบบชุดผ้าไทยให้มีความสวยงาม หลากหลายสไตล์ ตามความต้องการของคนทุกช่วงวัย นำไปสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เกิดแรงขับเคลื่อนในชุมชน ทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“จังหวัดระยอง จึงได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย “สตรีระยอง สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ขึ้น เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนอนุรักษ์งานหัตถกรรมไทย ด้วยการบูรณาการภาคีเครือข่าย นำโดยผู้นำในพื้นที่ อาทิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่มาร่วมกันแสดงแบบผ้าไทย เพื่อแสดงถึงคุณค่าและความงดงามของงานหัตถกรรมไทย โดยเฉพาะผ้าไทยที่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความทันสมัย จนพี่น้องประชาชนหันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ยังเป็นการหารายได้สมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นทุนการศึกษามอบแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีผู้สมทบกองทุนฯ กว่า 410,380 บาท โดยเงินดังกล่าวได้มอบให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป” นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าว

ด้านนางชนินันท์ วงศ์ไตรรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง กล่าวว่า ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ได้นำแนวนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยภายใต้การนำของ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการส่งเสริมผ้าไทย มาขับเคลื่อนขยายผลร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีพัฒนาการจังหวัดระยอง ร่วมดำเนินการ จึงเป็นที่มาของการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย แสดงแบบผ้าไทยในวันนี้ โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยองยังคงมุ่งมั่นในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยทั้งในมิติช่องทางการตลาด และในมิติการพัฒนาเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไทย เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และเป็นการสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระผู้ทรงทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสืบสานงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้ากลุ่มอาชีพสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจำหน่ายผ้าพื้นถิ่น ผ้าไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนในจังหวัดระยอง การจัดนิทรรศการผ้าพื้นถิ่นชาวระยอง “ผ้าตาสมุก” ผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และกิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นระยอง แบ่งออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย 1) “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” 2) “ชุดสตรีระยองสืบสานผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นระยอง” และ 3) “Creative & Design กลุ่มผ้าระยอง” ซึ่งมีความโดดเด่นของ “ผ้าหมักโคลนทะเล ลีลาฝ้าย” เป็นการนำผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น มาดัดแปลงและต่อยอดให้ทันสมัยโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อเข้าถึงได้หลากหลายช่วงวัย ซึ่งมีการเดินแบบโดยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และกลุ่มสตรีของแต่ละอำเภอ และชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดระยอง

“ขอขอบคุณองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยครั้งนี้ แสดงถึงพลังของพวกเราจังหวัดระยอง ที่มุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะช่วยกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนของเรา ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นการจุดประกายให้พวกเราได้เห็นถึงคุณค่าของงานฝีมือที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวระยอง และได้ตระหนักในการช่วยกันสืบสานรักษาและพัฒนางานให้อยู่คู่กับจังหวัดระยองต่อไป ด้วยการที่เราทุกคนช่วยกันสนับสนุนงานหัตถกรรมไทย ส่งเสริมสินค้าไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตกลุ่มทอผ้าได้มีรายได้ มีอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย ประกอบกับเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเยาวชนไทยผู้เป็นอนาคตของชาติ ได้มีต้นทุนในการดำเนินชีวิตที่ดี ได้มีโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้ตนเองและครอบครัว นำไปสู่การเป็นหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ที่พี่น้องประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply