สมเด็จพระสังฆราช ฯทรงเป็นประธานสงฆ์ “เสกน้ำพระพุทธมนต์” ถวายเป็นน้ำราชาภิเษก

         วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานสงฆ์ และทรงจุดเทียนชัย ในพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ ซึ่งได้พลีกรรมตักมาจากแหล่งน้ำสำคัญทั่วราชอาณาจักร สำหรับเชิญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ภาพข้อมูลสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช) 

 

 

 

 

Leave a Reply