“อนุชา” สั่งการ พศจ. เร่งตรวจสอบช่วยคณะสงฆ์ 3 จชต.ทั้งพระสงฆ์อาพาธ วัดมีปัญหาค่าน้ำค่าไฟ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต้อนรับคณะสงฆ์และเครือข่ายพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสที่คณะเดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2565 โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมด้วย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับคณะคณะสงฆ์และเครือข่ายพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมาตนได้มีโอกาสร่วมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับทางมหาเถรสมาคม ซึ่งที่ประชุมให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของคณะสงฆ์ชายแดนใต้ ทั้งการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และโครงการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ภายใต้สังคมเชิงพหุวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ หากคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ประสบปัญหาใด ขอให้ประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือมาได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของตน

นายอนุชาพร้อมย้ำว่า สำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธ หรือ วัดที่ประสบปัญหาค่าน้ำ ค่าไฟ รวมถึงค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ประสานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพื่อเร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือต่อไป และขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทุกจังหวัด เร่งตรวจสอบและขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะสงฆ์ชายแดนใต้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับการเข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เป็นไปตามกำหนดการของกิจกรรม โดยคณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สะท้อนสถานการณ์และประเด็นปัญหา รวมถึงแนวทางในการช่วยเหลือและดูแลพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

Leave a Reply