กองทุนพัฒนาสื่อฯหนุนสร้าง พระผู้นำสร้างปรองดอง มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นฐาน

วันที่ 19 ธ.ค. 2562 พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี,รศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยมีพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) กรรมการมาหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา และผู้รักษาการเเทนเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ซึ่งมีพระเทพศาสนาภิบาล,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นผู้อำนวยการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 รุ่นที่ 1” ซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม พ.ศ.2563 โดยมีพระสงฆ์จากจังหวัดละ 2 รูป รวม 154 รูป ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

พระมหาบุญเลิศ กล่าวด้วยว่า เนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย Module 1 : ถอดบทเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 Module 2 : เทคนิคและเครื่องมือการทำงานพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในชุมชน Module 3 : การพัฒนาสื่อดิจิตอลสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 Module 4 : ทักษะการแปรเปลี่ยนปัญหาสู่สัมมาชีพ Module 5 : กลยุทธ์การขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 สู่การปฏิบัติ

Leave a Reply