‘กาละแมร์’ตั้งจิต! มี 1,000 ล้านบวช ในพระพุทธศาสนา

วันที่ 25 ก.พ.2562 หลักสูตรพุทธศาสตรดมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  จัด โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วิปัสสนากัมมัฏฐานกับการบริหารจัดการองค์กรในยุค 4.0” ที่วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีวิทยากรประกอบด้วย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ พระวิทยากรธรรมะอารมณ์ดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดองค์กรในยุค 4.0 นี้ วิชาปัสสนากรรมฐานมีความสำคัญเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญในองค์กร นับเป็นใบปริญญาที่บุคคลข้างนอกยังไม่จบ แม้ว่าโลกจะพัฒนาอย่างไรก็ตามวิชานี้ก็ยังมีความสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ทำได้ดีที่สุด

“ไม่มีหลักสูตรใดที่พระสงฆ์จะบรรยายได้เต็มปากเท่ากับวิชานี้ และมหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้ได้รับความนิยม เมื่อคนมีฐานด้วยวิชาปัสสนากรรมฐานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานต่างๆ เพราะว่าจิตนิ่งขึ้น ยิ่งยุคต่อไปนี้จะเข้าสู่ยุค 5จี หรือยุค 5.0 คนจะทุกข์มากขึ้น และวิชาปัสสนากรรมฐานนี้เองเป็นวิชาในการแก้ทุกข์” พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ กล่าว

น.ส.พัชรศรี เบญจมาศ หรือ กาละแมร์ พิธีกรและผู้ประกาศรายการ โดยกล่าวว่า หากมีรายได้ 1,000 ล้านบาทแล้ว ก็จะบวชที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ทั้งนี้เพื่อประกาศให้บุคคลทั่วไปได้รู้ว่า คนที่ประสบผลสำเร็จด้วยการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้นั้นเป็นอย่างไร

และมีน.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง ครูอ้อย ผู้เขียนหนังสือเข็มทิศชีวิต ร่วมเป็นพิธีกรด้วย โดยได้เแนะนำบุคคลที่เป็นหนี้ 3,000 ล้านบาท ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ แต่ให้ความช่วยเหลือแนะนำด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือวิชาปัสสนากรรมฐานจนกระทั้งปัจจุบันนี้สามารถใช้หนี้ได้ทั้งหมดและมีรายงานได้เหลืออีกหลาย 100 ล้านบาท

“ทั้งนี้ไม่ว่าจะติดภารกิจใดๆก็ตามหาก มจร เชิญจะไม่ปฏิเสธ เพราะถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เรื่องชื่อ มีวิธีการเผยแผ่ใหม่ๆ เข้ากับยุคใหม่ให้เข้าถึงบุคคลต่างๆ เป็นคณะสงฆ์ที่มีองค์ความรู้ทั้งปริยัติ ปฎิบัติและปฏิเวธที่เกิดในใจอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เพื่อออกไปเผยแพร่กับประชาชนเกิดศรัทธา เพราะแน่นด้วยทฤษฎีและวิธีการก็เร้าใจ อย่างไรก็ตามฆราวาสเองก็แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติอย่างเต็มที่ไม่น้อยหน้าคณะสงฆ์เลยทีเดียว เพราะฆราวาสที่ใช้วิชาปัสสนากรรมฐานนี้เองถึงทำให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง” น.ส.ฐิตินาถ กล่าว

Leave a Reply