“ดร.มหานิยม” ฉุน “บิ๊กตู่-เอนก” โยนกลอง เลื่อนตอบกระทู้เบี้ยเสียงภัยม.สงฆ์ปัตตานี

ดร.มหานิยม เดือด! โว้ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่มาตอบกระทู้ทั่วไปที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนเสี่ยงภัยบุคลากรที่ทำงานมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ห้องประชุมรัฐสภา ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย เขต 2 จังหวัดสกลนคร ได้อภิปรายร้องเรียนต่อนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ซึ่งได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐสภา ต่อกรณีที่ได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทน หรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

นั้นยังเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่ารัฐบาลจะใช้กำลังทหารและตำรวจเพื่อการดูแลความไม่สงบและป้องกันการถูกทำร้ายให้กับประชาชน แต่ยังไม่สามารถยุติความรุนแรงเหล่านี้ได้ โดยเฉพาะการทำร้ายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ การลอบฆ่าทหาร ตำรวจ ครู และพระภิกษุสงฆ์ที่ออกบิณทบาต ตลอดจนประชาชนทั่วไปก็ยังปรากฎให้เห็นในสื่อที่เสนอข่าว อย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน

เนื่องจากในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรไทยที่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 7 ของประชากรโดยรวมในพื้นที่ หรือ ประมาณ 125,000 คน ซึ่งความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ สามเณร และชาวพุทธในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งการดำรงชีวิต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี บุคลากรมีความเสี่ยงภัยจากการทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่สำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นไม่ได้รับเงินตอบแทนหรือเบี้ยหวัดใด ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานราชการอื่น

ดร.นิยม ได้ยื่นกระทู้ดังกล่าวไปตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อถามไปยังนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเมื่อได้รับคิวในการตอบโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐ,นตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้ตอบและแก้ไขปัญหา แต่กลับได้รับเอกสารด่วนในการขอเลื่อนในการตอบกระทู้ถาม

“ปัญหาความเดือดร้อนเสี่ยงภัยของบุคลากรที่ทำงานมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ที่ได้มีบุคคลกรได้ทำงานและสั่งสอนลูกหลานที่เป็นชาวพุทธและมีพุทธศานิกชนอาศัยอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แสนกว่าคน ตลอดที่ผ่านมาเป็นความเดือดร้อนในการหาเงินใช้จ่ายกันเองในการทำงาน โดยไม่มีรัฐบาลสนับสนุนเงินตอบแทนหรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคคลกรที่ทำงาน ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต้เลย ผมจึงได้ตั้งกระทู้ถาม ซึ่งรอมาตั้ง 4 เดือน จนวันนี้จะปิดสมัยประชุมแล้ว แต่ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้รับมอบหมายกลับไม่มาตอบคำถาม ท่านประธานรัฐสภาครับผมรอมาตั้งนานจนวันนี้ ทำให้กระทู้ที่สำคัญของชาวพุทธ กลับตกไป ทำไม ถึงได้ขาดความเมตตาต่อปัญหาความเดือดร้อนเสี่ยงภัยของบุคลากรที่ทำงานมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นนี้” ดร.นิยม กล่าว

Leave a Reply