ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบเครื่องดื่ม จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการการช่วยเหลือประชาชน

 วันที่ 24 ธ.ค. 64   เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.มท.) อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รับมอบเครื่องดื่มวิตามินซ่า BK จำนวน 24,000 กระป๋อง จากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนามของ “ข้าวตราฉัตร” โดยมี นายชนะ เหล่าวีระกุล ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจขนส่งภายในประเทศและธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายเทียนชัย จูพัฒนกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้มอบ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการขับเคลื่อนโครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้ขับเคลื่อนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประสานและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันของผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพื่อการวางแผนและบูรณาการแก้ไขสถานการณ์ในระดับพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งการสนับสนุนเครื่องดื่มวิตามินซ่า BK จากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนามของ “ข้าวตราฉัตร” ในวันนี้ ถือเป็นการสนับสนุนของภาคีเครือข่ายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 โดยกระทรวงมหาดไทยจะได้นำไปส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งมอบให้กับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนโครงการร่วมใจสู้ภัยโควิด – 19 ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มธุรกิจฯ ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา : ผู้ที่มีใจการุณ ย่อมช่วยให้ผู้อื่นให้หายโศกเศร้า

นายชนะ เหล่าวีระกุล ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจขนส่งภายในประเทศและธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนามของ “ข้าวตราฉัตร” มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งภารกิจของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยในการดำเนินโครงการที่สำคัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก ของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มธุรกิจฯ จะได้ร่วมเป็นภาคีในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชน ในอนาคตข้างหน้าเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทยต่อไป

Leave a Reply