‘วันมูหะมัดนอร์ มะทา’ ประธานรัฐสภา เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ถวายหนังสือที่ระลึก

เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2566 เวลา 09.15 น. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง , นายชวน หลีกภัย  อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร , นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ในการนี้  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวใจความตอนหนึ่งว่า รู้สึกสำนึกในพระกรุณาคุณ ที่ฝ่าพระบาทโปรดประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายหนังสือที่ระลึกการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ของฝ่าพระบาท 26 มิถุนายน  2566

หนังสือที่ระลึกดังกล่าว นายชวน หลีกภัย ขณะดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา มีดำริให้สำนักงานฯ  ขอประทานพระอนุญาตจัดพิมพ์ขึ้น จำนวน 2,000 เล่ม เพื่อถวายแด่ฝ่าพระบาท 500 เล่ม มอบให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 เล่ม สมาชิกวุฒิสภา 250 เล่ม ส่วนที่เหลือสำหรับให้บริการในหอสมุดรัฐสภา และเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป และจัดทำเป็นรูปแบบ e-Book อีกด้วย เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยพระคติธรรมและพระโอวาทที่ฝ่าพระบาท ได้ประทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นสวัสดิมงคล และเป็นแนวทางในการครองตนของสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ และบุคคลในวงงานรัฐสภา นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมสารถวายพระพรจากผู้นำศาสนาในประเทศทั้ง 4 ศาสนาหลัก และสารจากผู้นำศาสนาต่างประเทศ 14 ประเทศ 15 ฉบับ ที่ได้พร้อมเพรียงกันส่งสารมาถวายพระพรฝ่าพระบาท ผ่านมายังรัฐสภา โดยได้ประมวลไว้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญ ดังปรากฏในหนังสือเล่มนี้แล้ว

โอกาสนี้ เกล้ากระหม่อม พร้อมด้วยคณะ จึงขอประทานถวายหนังสือดังกล่าวและขอประทานถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ด้วยดวงจิตโสมนัสชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้น ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

Leave a Reply