“มจร” เปิดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ สำหรับนิสิตป.ตรี-เอก หลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานการเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของหลักสูตรสันติศึกษา มจร และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจะมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้นในระหว่าง 25 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม พศ. 2565 (15 วัน) ซึ่งมีความเข้มข้นตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร.ผู้อำนวยการหลักพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา มจร ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ ประจำปี 2565 กล่าวว่า วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร. ให้ความสำคัญในการปฏิบัติวิปัสสนาธุระ ซึ่งนิสิตชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาปฏิบัติธรรมนานาชาติ โดยมีนิสิต เข้าร่วม 250 รูป/คน ร่วม 27 ประประเทศทั่วโลก ท่านผู้สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมถวายภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะ ได้ที่ พระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน โทรศัพท์ 0635615326

Leave a Reply