ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี”  ครั้งที่ 3  ระหว่าง  7 – 16 ม.ค. 65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 9 ม.ค. 65   ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 3 ภายในงาน “ ภายในงาน  Lanna Expo 2021 โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าในส่วนภูมิภาค ที่จะทำให้มีการไหลเวียนของเศรษฐกิจดีขึ้น เกิดการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งการจัด “งาน Lanna Expo 2021 จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีโอกาสนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองมาแสดงให้กับผู้บริโภคได้รับทราบ รวมถึงเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้  แต่ทางจังหวัดก็ได้มีการกำหนดและวางมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้มาร่วมงานบ้าง  แต่ก็เป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้มาร่วมงาน

     “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมจับจ่ายใช้สอย มาร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการ ด้วยการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จากผู้ประกอบการสินค้า OTOP กว่า 230 บูธ ในงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 3 ภายในงาน  Lanna Expo 2021 ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้มาเยี่ยมชมงาน ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA เพื่อร่วมป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19″ นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำ

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคมไทย”  โดยได้เน้นย้ำ บทบาทสตรีในด้านต่าง ๆ 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” กล่าวว่า ถ้าพวกเราคนไทย 35 ล้านคนช่วยกันใส่ผ้าไทยทุกวัน ซื้อผ้าไทยเพิ่มคนละ 10 เมตร จะได้ผ้า 350 ล้านเมตร คิดเป็นมูลค่าเงิน 10 ล้านบาทที่จะกลับคืนสู่ชีวิตของพี่น้องสตรีและพี่น้องประชาชนที่ทอผ้าในชุมชน นอกจากนี้ เราต้องช่วยกันรณรงค์พี่น้องประชาชนทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนช่วยชาติในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ รวมทั้งรณรงค์ปลูกผักสวนครัวในบ้านของเรา ซึ่งเมื่อ 1 ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง จะสามารถประหยัดเงินได้ 50 บาทต่อวัน เมื่อคิดจาก 12 ล้านครัวเรือน ก็จะประหยัดเงินกว่า 600 ล้านบาท ปีหนึ่งมี 365 วันก็สามารถประหยัดเงินของครัวเรือนได้กว่า 200,000 ล้านบาท และยังมีผักสวนครัวเหลือไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน ถ้ามีจำนวนมากก็สามารถนำไปขายสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 3 ภายในงาน  Lanna Expo 2021 ระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565 วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณส่งเสริมด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นกันดารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อรวมพลังองค์กรสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ในการสืบสานตามพระราชปณิธาน โดยเฉพาะงานศิลปาชีพให้ธำรงอยู่คู่กับประชาชน โดยเฉพาะสตรีไทยตลอดไป ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมเชิดชูเกียรติสตรีศรีนครเชียงใหม่ ผู้ที่มีคุณความดีในการสนับสนุนกิจกรรมสตรี การประกวดงานฝีมือ ผู้ที่สืบสานงานอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย เช่น การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง การแข่งขันแกะสลักผลไม้ในระดับนักเรียน การประกวดมารยาทไทย การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทสตรีกับการพัฒนาสังคมไทย” โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และการจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP และอาหาร รวม 230 บูธ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด

ในขณะที่ นางบัวลอย กิตติพิทักษ์กุล ผู้ประกอบการขายของที่ระลึกจากจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ตนเองได้เข้ามาร่วมงานเป็นปีที่ 6 แล้ว  และรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสนำสินค้ามาร่วมจำหน่ายในงานครั้งนี้  แม้ว่าจะมีประชาชนเข้ามาชมงานน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา แต่ก็นับเป็นโอกาสดีที่ได้นำผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆ ที่ตนเองทำจากมือ มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ผู้มาร่วมงาน  และมีคนมาติดต่อขอซื้อไปจำหน่ายต่อ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสในการขยายช่องทางการค้าของชุมชนได้ในอนาคต พร้อมยืนยัน ผู้ค้าในงานทุกคนมีการเข้มงวดเรื่องมาตรการป้องกันโรคอย่างดี มีการตรวจ ATK ทุก 3 วันตามรอบการตรวจ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้มาร่วมชมงานและสนับสนุนสินค้าของชาวบ้าน ชุมชนทั้ง 4 จังหวัดล้านนาในครั้งนี้

Leave a Reply