‘วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร’ จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมปัญญาภรณ์ ชั้น 3 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุอำเภอสามพรานจัดโครงการพุทธปัญญาอาสาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดยพระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ได้มอบหมายให้พระครูปฐมธีรวัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่ออาชีพของนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ

โครงการพุทธปัญญาอาสาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนี้เป็นการกิจกรรมโดยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมตามสมัครใจ เพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุที่สนใจได้เข้ามาศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมและขบวนการรวมกลุ่ม โดยมีกิจกรรมอาทิ กิจกรรมนันทนาการและแนะนำเกร็ดความรู้จากนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี, กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว, กิจกรรมตรวจสุขภาพโดยหน่วยสาธารณะสุข,และการบริการตัดผมแก่ผู้สูงอายุฟรี โดยมีผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 150 คน

Leave a Reply