ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร หลวงพ่อเจ้าคุณภาวนาเขมคุณอุปถัมภ์ โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดลดำเนินการ

1,475 Views

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 ที่โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล จังหวัดศรีสะเกษ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) นัดประชุมผู้นำชุมชน ทั้ง 3 ตำบล รวม 15 หมู่บ้าน เพื่อกำหนดเงื่อนไข และวางกรอบในการคัดเลือกชาวบ้านที่จะได้รับโคเพศแม่ จำนวน 30 ตัว จากหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์ เพื่อนำไปเลี้ยงต่อไป

เงื่อนไขหลักสำหรับผู้ที่จะได้รับโคไปเลี้ยงต้องประกอบด้วย (1) ตั้งปฏิบัติตนอยู่ในศีล 5 มาอย่างต่อเนื่อง (2) ต้องเป็นผู้มีสถานะทางการเงินไม่ดีและขาดโอกาสในการเข้าถึงการช่วยเหลือ (3) ต้องมีทักษะ มีความใส่ใจและมีความพร้อมที่จะนำโคไปเลี้ยง (4) ไม่มีวัว หรือไม่เคยเข้าร่วมโครงการธนาคารโคกระบือมาก่อน

ทั้งนี้ หลักสูตรได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการธนาคารโคกระบือขึ้นมาหนึ่งชุด โดยมีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับโคเพื่อการเกษตร รวมถึงการร่างระเบียบขึ้นมาปฏิบัติกันภายในธนาคารโคกระบืออย่างมีประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน

สำหรับพิธีการส่งมอบโคกระบือจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีข้าราชการท้องที่ท้องถิ่นเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์ จะส่งผู้แทนมาให้แนวทางในการดำเนินโครงการครั้งนี้ด้วย p

Leave a Reply