“สันติศึกษา มจร” ร่วมกับคณะสงฆ์ปทุมธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพระวินยาธิการปทุมธานี

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ห้องปลูกศรัทธา ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม วัดพระธรรมกาย พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการจังหวัดปทุมธานี เชิงพุทธบูรณาการ จัดอบรมระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน พ.ศ. 2563 มีพระวินยาธิการในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 รูป

พิธีเริ่มด้วยประธานสงฆ์จุดเทียนธูปนำบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิปัสสนาจารย์ ถวายสักการะแด่ประธานสงฆ์ จากนั้น พระมหานพพร ปุญฺญชโย ปธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา มจร กล่าวถวายรายงาน

การนี้ พระธรรมรัตนาภรณ์ ประธานสงฆ์กล่าวให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า พระวินยาธิการ ต้องมีกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตร 7 ประการ ได้แก่ 1.ปิโย น่ารัก 2.ครุ หนักแน่น น่าเคารพ 3.ภาวนีโย หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม 4.วตฺตา รู้จักพูด 5.วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคำ พร้อมรับฟังและให้คำปรึกษา 6.คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากให้เข้าใจได้ง่าย 7.โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย วิสัยทัศน์ของพระวินยาธิการ 4 ประการ คือ วิชายอด จรณะเยี่ยม เปี่ยมด้วยกรุณา และรักษาศรัทธาของสาธุชน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทุกรูปทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ร่วมด้วยพระครูวินัยธร ภาณุมาศ ภาณุปาโณ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ สภาผู้แทนราษฎร อีกทั้ง ดร.วรพล อังกุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย ดร.มงคล สามารถ และทีมวิทยากรอารมณ์ดี คุณวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์ นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ (สกสส.) คุณฐิติวุฒิ สมสา วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ Cloud บริษัท ดีเน็ตเทคโนโลยี จำกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ปปส.ภาค 1 มาเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานครั้งนี้ด้วย

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการจังหวัดปทุมธานี เชิงพุทธบูรณาการ จัดขึ้นโดย นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ซึ่งผ่านการรับรองรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพระวินยาธิการ และเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ ซึ่งเป็นการพัฒนาตามศาสตร์ร่วมสมัยภายใต้หลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง

พระวินยาธิการ นั้นจัดตั้งขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการปกครองของมหาเถรสมาคม พ. ศ. 2560-2564 ถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการปกครองคณะสงฆ์ มีหน้าที่คอยช่วยเหลือเจ้าคณะพระสังฆาธิการออกตรวจตรา แนะนำ ดูแล แก้ไขให้พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนามิให้เกิดความเสียหาย

Leave a Reply