เดินตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” พช.นาตาล เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.”  ปลูกผักสู้ภัยโควิด-19 พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่กิจกรรมวันดินโลก

894 Views

วันที่ 23 กันยายน 2564   นายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยมอบพัฒนาพื้นที่ ระบบนิเวศ ปลูกต้นไม้ 5 ระดับ ห่มดินด้วยฟาง ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและสร้างจุลินทรีย์ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บำรุงดินและป้องกันบรรเทาโควิด-19  ณ แปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) พื้นที่ 15 ไร่ ของนายศุภณัฐ พินิจ ตำบลกองโพน และ นายเสมียน ขันจันทา ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โดยกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร กล้วย มะกรูด มะละกอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกป่า 5 ระดับ และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ พร้อมปลูกพืชสมุนไพร ป้องกันและบรรเทาโควิด-19 ถือเป็นการกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเดิมที่พบในทุกพื้นที่ เป็นกระบวนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เพื่อนำเอาวิถีชีวิตดั้งเดิม วัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติ ให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมถึงสร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้เครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคีและอยู่ดีมีสุข คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ เจ้าของแปลง CLM ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยจะมุ่งดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังคำกล่าวที่ว่า “เดินตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง” ขอขอบคุณหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพต. และเจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ให้การสนับสนุนการขุดปรับพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ซึ่งตนได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและหลักกสิกรรมธรรมชาติ ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงพืชสมุนไพรที่ช่วยป้องกันบรรเทาโรคโควิด-19 นอกจากนั้น ยังได้มีการห่มดินด้วยฟาง เพื่อบำรุงดิน และปกป้องหน้าดิน การปลูกต้นไม้บริเวณริมบ่อและคลองไส้ไก่ ตลอดจนการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” และสร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงในการสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป” เจ้าของแปลงกล่าวด้วยความเชื่อมั่น

ขณะที่ นายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะการปลูกกระชาย ขิง ฟ้าทะลายโจร นั้น ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ สุดท้ายนี้ ผมขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรให้เกิดความต่อเนื่อง ให้เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆ หลายโรค รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเป็นการปรับปรุงและพัฒนาดินในแปลง “โคก หนอง นา พช.”  ซึ่งถือเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ด้วย” พัฒนาการอำเภอนาตาล กล่าวปิดท้าย

Leave a Reply