“แม่กองบาลีสนามหลวง” ลงนามแต่งตั้ง “รก.รองแม่กองบาลีสนามหลวง”

วันที่ 3 ม.ค. 64  เมื่อเร็ว ๆ นี้ พระพรหมโมลี ( สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)  กรรมการมหาเถรสมาคม.รก.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ มีคำสั่งแต่งตั้ง “รก.รองแม่กองบาลีสนามหลวง” จำนวน 2 รูป คือ  พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙ Ph.D.)เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร  เจ้าคณะภาค ๑๐ และ พระธรรมวชิรเมธี, รศ.ดร. (มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.๙Ph.D.) เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม  โดยพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ลงนามแต่งตั้ง ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

 

 

Leave a Reply