มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับ”ม.สงฆ์ มจร” จัดบรรพชาสามเณรช่อสะอาดแดนพุทธภูมิ

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมกับหลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ “มจร” พัฒนาเยาวชนช่อสะอาด จัดพิธีบรรพชาใต้ต้นศรีมหาโพธิ์พุทธคยาอินเดีย จำนวน 21 รูป พร้อมจาริกตามรอยพระบาทพระศาสดาสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น ที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ประเทศอินเดีย พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสาย ประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชากุลบุตรจำนวน 21 คน ใน “โครงการพัฒนาเยาวชนแกนนำช่อสะอาดตามแนวทางพระพุทธศาสนา นำเยาวชนไทยไปอินเดียเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าป้องกันการทุจริต ” รุ่นที่ 3 ซึ่งวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และมูลนิธิการต่อต้านการทุจริตจัดขึ้น ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ ที่มอบหมายให้นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. และรองประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้นำคณะ

สามเณรช่อสะอาด 21 รูปนี้ พร้อมใจกันบวชด้วยศรัทธา ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2562 คณะสามเณรจะออกเดินทางจาริกตามรอยพระบาทพระศาสดาในสังเวชนียสถานทั้ง 4 ตำบล โดยได้รับความรู้ตลอดการลงพื้นที่จริง อีกท้ังยังได้รับฟังธรรมบรรยายจากพระธรรมวิทยากรผู้มากด้วยความรู้อีกด้วย

Leave a Reply