เช็ค!! รายชื่อมติ มส.แต่งตั้งพระสังฆาธิการ หลายรูป – ตั้ง รก.เจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ

 วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้เชิญปฏิทินหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๗ ถวายแด่กรรมการมหาเถรสมาคมที่เข้าร่วมประชุม และกราบทูลถวายเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยหลังการประชุมเสร็จสิ้น คณะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ โดยมีวาระการประชุมมหาเถรสมาคมเฉพาะการแต่งตั้งพระสังฆาธิการทั่วประเทศมีรายละเอียดดังนี้

๑. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้

     -พระครูกิตติธรรมนิวิฐ (ณรงค์ศักดิ์) ฉายา ฐิตธมฺโม อายุ ๖๕ พรรษา ๕๕ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร และเจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นรูปที่ ๓

๒. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

     -พระครูพิศาลโพธิธรรม (อภิชาติ) ฉายา อภิชาโต อายุ ๕๕ พรรษา ๓๑ วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์ และเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นรูปที่ ๓

     -พระครูสารกิจประยุต (กาบ) ฉายา ฐานทตฺโต อายุ ๖๖ พรรษา ๔๕ วัดธัญญาวาส ตำบลลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดธัญญาวาส และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นรูปที่ ๔

     -พระมหาอรรถพงษ์ ฉายา สิริโสภโณ อายุ ๓๗ พรรษา ๑๗ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

๓. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร จำนวน ๑ รูป ดังนี้

     -พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ (จินดา) ฉายา จินฺตมโย อายุ ๖๖ พรรษา ๔๔ วัดสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า และเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร

๔. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๗ รูป ดังนี้

     -พระโสภณปริยัติวิธาน (สนั่น) ฉายา รตนโชโต วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสะแก พระอารามหลวง และเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปที่ ๓

     -พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน) ฉายา  อุปมงฺกโร อายุ ๖๔ พรรษา ๔๔ วัดคีรีวันต์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดคีรีวันต์ และเจ้าคณะอำเภอปากช่อง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปที่ ๔

     -พระศรีวชิรานุวัตร (พงษ์เชฏฐ์) ฉายา ธีรวํโส อายุ ๕๒ พรรษา ๓๑ วัดพายัพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปที่ ๕

     -พระมหาวิเชียร ฉายา กลฺยาโณ อายุ ๕๙ พรรษา ๓๙ วัดหนองเข้ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองเข้ และเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปที่ ๖

     -พระครูโกวิทกิตติสาร (ธนเกียรติ) ฉายา โกวิโท อายุ ๖๑ พรรษา ๔๑ วัดโนนหมัน ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโนนหมัน และเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปที่ ๗

     -พระครูปริยัติสีมาภรณ์ (สมคิด) ฉายา ปคุโณ อายุ ๖๐ พรรษา ๒๗ วัดบึง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และรองเจ้าคณะอำเภอจักราช ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปที่ ๘

     -พระครูปริยัติธรรมภาณี (สุรวุฒิ) ฉายา ปิยภาณี อายุ ๕๘ พรรษา ๓๘ วัดดอนขวาง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวันครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนขวาง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานคณะสงฆ์ภาค ๑๑ และรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

๕. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ รูป ดังนี้

     -พระมงคลสุตกิจ (บุญถิ่น) ฉายา ปุญฺญสิริ อายุ ๕๕ พรรษา ๓๕ วัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าคณะอำเภอห้วยราช ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรูปที่ ๓

     -พระวชิรกิตติบัณฑิต (ทองขาว) ฉายา กิตฺติธโร อายุ ๖๖ พรรษา ๔๖ วัดนายาว ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนายาว และรองเจ้าคณะอำเภอหนองหงส์ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรูปที่ ๔

     -พระครูสิริคณารักษ์ (ผล) ฉายา ปิยธมฺโม อายุ ๕๘ พรรษา ๓๙ วัดจำปา ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดจำปา และเจ้าคณะอำเภอประโคนชัย ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

๖. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๓ รูป ดังนี้

     -พระปริยัติกิจวิธาน (สมวงษ์) ฉายา สีลภูสิโต อายุ ๗๓ พรรษา ๕๑ วัดชัยภูมิวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิวนาราม และเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

     -พระครูสิริวชิรากร (สมพร) ฉายา อริยปญฺโญ อายุ ๗๒ พรรษา ๔๙ วัดวิเชียรธรรมาราม ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดวิเชียรธรรมาราม และเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นรูปที่ ๓

     -พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ (กิตติพศ) ฉายา สุมโน อายุ ๖๖ พรรษา ๓๔ วัดชัยภูมิพิทักษ์ ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ที่กำกับดูแลที่พักสงฆ์

๗. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง ขอเสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชนบท รวมจำนวน ๖ รูป ดังนี้

     -พระครูปริยัติสารโกศล (สอน) ฉายา รวิวณฺโณ อายุ ๙๐ พรรษา ๗๐ เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙

     -พระครูศรีวิสุทธิสารเมธี (ปาน) ฉายา สุขจิตฺโต อายุ ๘๙ พรรษา ๖๘ เจ้าอาวาสวัดดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระยืน ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

     -พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา) ฉายา พุทฺธวโร อายุ ๘๔ พรรษา ๖๓ เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

     -พระครูมงคลสารกิจ (ทองหลาง) ฉายา ฉินฺนาลโย อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ เจ้าอาวาสวัดศิริชัยมงคล ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

     -พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ (วุฒิพัน) ฉายา โสภโณ อายุ ๖๗ พรรษา ๔๗ เจ้าอาวาสวัดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น

     -พระครูวิบูลสารโสภณ (บุญเต็ม) ฉายา ชนาสโภ อายุ ๘๓ พรรษา ๔๕ เจ้าอาวาสวัดศรีภูบาล ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลห้วยแก ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชนบท

๘. มติมหาเถรสมาคมรับทราบ เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ดังนี้

     -พระธรรมสุธี (นรินทร์) ฉายา นรินฺโท อายุ ๘๐ พรรษา ๖๐ วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๙. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

     -พระครูสุทธิสารนันท์ (เผชิญ) ฉายา นนฺทิสาโร อายุ ๘๖ พรรษา ๖๖ วัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่าสุทธาวาส และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอป่าโมก ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

     -พระเทพสุวรรณนี (ประถม) ฉายา กนฺตสีโล อายุ ๗๗ พรรษา ๕๕ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดต้นสน และเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒

     -พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดำรงค์) ฉายา จกฺกวโร อายุ ๘๐ พรรษา ๕๘ วัดหนองใหญ่ศิริธรรม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่ศิริธรรม และเจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่

๑๐. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติ เรื่อง การเสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๔ รูป ดังนี้

     -พระมหาทองกอ สิริธมฺโม อายุ ๕๖ พรรษา ๓๑ วัดพระบรมธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิด สามัญ ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

     -พระมหาพิจิตร ธมฺมวิจิตฺโต อายุ ๓๒ พรรษา ๑๒ วัดท่าหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิด สามัญ ในหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

     -พระครูสมุห์โกเมนทร์ คุณวีโร อายุ ๔๕ พรรษา ๒๓ วัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิด สามัญ ในหน้าที่ฝ่ายการเผยแผ่

     -พระครูใบฎีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท อายุ ๔๓ พรรษา ๒๑ วัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิด สามัญ ในหน้าที่ฝ่ายการปกครอง

๑๒. มติมหาเถรสมาคมเห็นชอบ เรื่อง ขอยกพระสังมาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ รูป ดังนี้

     -พระครูปัญญาประยุต อายุ ๗๙ พรรษา ๕๙ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และเจ้าคณะอำเภอรือเสาะ – ศรีสาคร ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

     -พระครูการุณยนิวิฐ อายุ ๗๙ พรรษา ๕๖ เจ้าอาวาสวัดตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสและเจ้าคณะอำเภอระเงะ – จะแนะ – เจาะไอร้อง ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply