“มจร” ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและพัฒนาหลักสุตร คู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสุตร คู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการอบรมให้ความรู้ เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนมุ่งหวังให้การละเมิดสิทธิของผู้อื่นและลดการละเมิดกฎหมายลดลง 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนหลักสูตร คู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพฯกล่าวรายงาน

การประชุมครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒินายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาประคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และผู้แทนสถานศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้แทนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ผู้แทนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม ผู้แทนกรมพระธรรมนูญ ผู้แทนกองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้แทนสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนมูลนิธิคริสจักรคณะแบ๊บติสต์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาพันธ์คุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน เข้าร่วมจำนวน 34 คน

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนโครงสร้าง เนื้อหาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น สำหรับใช้เป็นเครื่องมือแนวทางในการอบรมวิทยากร ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีด้วยกัน 5 หลัก สูตร ได้แก่ หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับองค์กรศาสนา หลักสูตรและคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับนายทหารเหล่าทหารพระธรรมนูญ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเติมเต็มต่อหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนเพื่อได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน

Leave a Reply