พระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏ รองสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน  5 รูป

วันที่ 5 มีนาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป จำนวน 5 รูป ดังมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า

1.พระพรหมวชิราธิบดี ศรีสังฆวรนายก มหาจุฬาลงกรณดิลกสุพพิธาน นายกสภาบริหารบัณฑิต ปริยัติกิจวรธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

2.พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ปริยัติกิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

3.พระพรหมวชิรเจดีย์ ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธำรงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

4.พระพรหมวชิรมุนี ศรีธรรมสาธก ดิลกปัญญาโกศล วิมลธรรมโวทานธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีสถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

5.พระพรหมวชิรเมธาจารย์ วิสุทธิญาณปรีชา สุสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 

Leave a Reply