อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ศึกษาต่อ ป.เอก หลักสูตรสันติศึกษา”มจร”

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2563 นายจาตุรงค์ สรนุวัตร อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี ได้เดินทางเข้าพบพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เพื่อยืนใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก โดยใช้วุฒิปริญญาตรีบวกประสบการณ์ทำงานเสริมสร้างสังคมสันติสุข ทั้งนี้ แนวทางนี้ สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

พระมหาหรรษากล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MoU) เพื่อผนึกกำลังสร้างเครื่องมือในการความขัดแย้ง และพัฒนาวิศวกรสันติภาพออกไปทำงานในชุมชน องค์กรและสังคม ในส่วนของศาลยุติธรรมนั้น ได้มีผู้พิพากษามาศึกษาเป็นจำนวนมาก เช่น ดร.เชวง ชูศิริ อธิบดีศาลอาญาพระโขนง และนางประทุมพร กำเหนิดฤทธิ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กลาง

Leave a Reply