กมธ.ศาสนาฯสภาฯลงมติเชิญ “ผบ.ตร.” ร่วมประชุมลงดาบ “นัท นิสามณี” ชี้ผิดหลายกระทง

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่รัฐสภาเกียกกาย นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (กมธ.) สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้ประชุมในวาระของ “นัท นิสามณี” ที่แต่งกายคัฟเวอร์เป็นพระพุทธเจ้า

และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงาน กสทช.ร่วมประชุม ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เพื่อลงความเห็นและกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ต่อ “นัท นิสามณี” ส่วน“นัท นิสามณี” นั้น กมธ. เห็นว่าเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงลงความเห็นว่าไม่ควรเชิญมาที่ กมธ. อีก

ทั้งนี้จากที่ กมธ. ได้รับหนังสือร้องเรียนจากภาคประชาชน ภาคหน่วยงานทางพระพุทธศาสนามาหลายหน่วยงาน และยังทราบว่าขณะนี้ประชาชนชาวพุทธ ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ “นัท นิสามณี” ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ มาตรา 208 ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Leave a Reply