เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพระราชสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยมีคณะสงฆ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา(หมู่บ้านรักษาศีล 5) ประจำหน มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 21 กันยายน 2566 คณะสงฆ์อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้มีการพิจารณาเสนอ(หมู่บ้านรักษาศีล 5) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ได้แก่ หมู่บ้านคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นวัดศูนย์กลางในการขับเคลื่อน มีนายธีระ ดอกไม้จีน ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยจัดสถานที่ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนวัดคลองโคนตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมรับการติดตาม การประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดสมุทรสงครามเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23(พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ จึงแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมรับการติดตาม การประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ สำหรับประเด็นการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย การจัดทำข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านและประชากร โครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านดำเนินการ รางวัลเกียรติคุณที่หมู่บ้านได้รับ(ในรอบ 3 ปี) กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ข้อมูลเกี่ยวกับคดีความในหมู่บ้านในรอบ 3 ปี ข้อมูลสาธารณสุขในหมู่บ้าน ในรอบ 3 ปี ข้อมูลเกี่ยวกับความสงบสุขในหมู่บ้านในรอบ 3 ปี อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของหมู่บ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น หรือบุคคลตัวอย่างของหมู่บ้าน และผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน 1 ชุมชน พร้อมจัดทำรายงานรูปเล่มพร้อมภาพประกอบ

ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230830191636156

Leave a Reply